Kim Sokol | Cheer

2017-2018 AHS Varsity Cheer2016-2017 AHS Varsity Cheer2015-2016 AHS Varsity Cheer2014-2015 AHS Varsity Cheer